TANK AND HOPPER SCALE

Specification

ชุดชั่งน้ำหนักวัตถุดิบ ในถัง/ไซโล
สำหรับตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือในถัง/ไซโล
โดยสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับกำลังการ
ผลิตของลูกค้า , พิกัดสูงสุดถึง 500ตัน/ถัง

DESCRIPTION

​TANK AND HOPPER SCALE
ชุดชั่งน้ำหนักถังและไซโล