• General
  • น้ำหนักการชั่งไม่ถูกต้อง?
   - ตรวจสอบการติดตั้ง จัดวางเครื่องชั่งให้ถูกต้อง
   - ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม อุดตัน กีดขวางแผ่นชั่งน้ำหนัก
   - ตรวจสอบกลไกป้องกันการสวิงตัวของแท่นชั่ง
   - ตรวจสอบตั้งค่าศูนย์ของเครื่องชั่ง ก่อนการชั่งน้ำหนักทุกครั้ง (ZERO)
   - ปรับตั้งค่าน้ำหนักมาตรฐานเครื่องชั่งใหม่
   - ติดต่อผู้ให้บริการ
  • เครื่องชั่งไม่แสดงค่าน้ำหนัก?
   - ตรวจสอบระบบจ่ายไฟเข้าเครื่อง / แบ็ตเตอรี่
   - ตรวจสอบสวิทซ์ ปิด / เปิด เครื่องชั่ง
   - ตรวจสอบโหมดการชั่งน้ำหนัก NET/GROSS (น้ำหนักรวม/น้ำหนักภาชนะ)
   - ติดต่อผู้ให้บริการ
  • เครื่องชั่งไม่สามารถตั้งค่าศูนย์ได้?
   - เครื่องชั่งติดตั้งไม่ถูกต้อง เอียง ขาตั้งไม่มั่นคง
   - น้ำหนักที่จะทำการตั้งค่า อยู่เกินขอบเขตของเครื่องที่จะทำงานได้
   - ตรวจสอบปุ่มสวิทซ์ตั้งศูนย์ ZERO ชำรุด
   - เคลียร์สิ่งของที่ทำการชั่งออกจากเครื่องชั่ง ปรับตั้งค่าน้ำหนักมาตรฐานเครื่องชั่งใหม่
   - ติดต่อผู้ให้บริการ
  • ตัวเลขแสดงหน้าจอเครื่องชั่งไม่คงที่ อ่านค่าไม่ได้?
   - ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องชั่งให้ถูกต้องมั่นคง ไม่เอนเอียง
   - ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม อุดตัน กีดขวางแผ่นชั่งน้ำหนัก
   - ตรวจสอบกลไกป้องกันการสวิงตัวของแท่นชั่ง
   - ตรวจสอบสัญญาณรบกวนต่างๆ  อาทิ  ความร้อน กระแสลม  แรงสั่นสะเทือน
   - สัญญาณรบกวนจากคลื่นไฟฟ้า
   - ตรวจสอบสายสัญญาณ ต่างๆ หลุด  หลวม  ชื้น  ขาดชำรุด
   - ติดต่อผู้ให้บริการตรวจสอบวงจรไฟฟ้า และอุปกรณ์ส่วนประกอบ
 • Program Truck scales
  • เมาส์วิ่ง / เมาส์ไม่สามารถควบคุมได้
   เมาส์วิ่งหรือเมาส์ควบคุ่มไม่ได้
   1.  ให้ปิดหัวเครื่องชั่งหรือหัวอ่านน้ำหนัก
   2.  คลิกขวาที่ My computer / Manage
   3.  เลือกที่ Device Manager
   4.  Mice and other pointign devices
   5.  คลิกขวาที่ Serial Ballpoint Mouse/ disable
   6.  ปิด ออกจากการตั้งค่า
   7.  เปิดหัวเครื่องชั่งแล้วใช้งานโปรแกรมปกติ