Scada software

Specification

  • Scada software

DESCRIPTION

  • Scada software
  • CITECT SCADA เป็นโปรแกรมสำหรับแสดงผล, บันทึกและติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยตัวโปรแกรมสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ Controller, PLC, Sensor, Meter แบบต่างๆได้โดยไม่จำกัดยี่ห้อ เพียงแค่อุปกรณ์นั้นรองรับการสื่อสารแบบ Modbus RS-485 ก็สามารถใช้งานในระบบได้ ทำให้มีความสะดวก และยืดหยุ่นในการใช้งานสูง ตัวโปรแกรมสามารถออกแบบหน้าจอแสดงผล, กราฟเส้น, กราฟแท่ง, ตาราง, แสดงสถานะ Alarm ได้อิสระตามความต้องการของผู้ใช้งาน ทำให้เราสามารถติดตามสถานะการผลิต และรับรู้ได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในกระบวนการผลิตได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น