Dumping Scale

Specification

  • โปรแกรมสำหรับ link กับเครื่องชั่งไหลผ่าน ซึ่งควบคุมโดย PLC อีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งจะเก็บข้อมูลการชั่งไว้ และสามารถนำมาตัดยอดและเช็คข้อมูลของข้าวที่ระบบ stock ได้ว่าข้าวนั้น ๆ ถูกเก็บไว้กี่ตัน ถูกสีไปแล้วกี่ตัน และถูกขายออกไปแล้วกี่ตัน

DESCRIPTION

  • Scada software
  • ความต้องการพื้นฐานของระบบ
    -  ระบบปฏิบัติการ windows xp ขึ้นไป
    - Microsoft Office 2003 ขึ้นไป
    - Microsoft SQL Server