การประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานตาม KPI ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการทบทวนผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานฝ่ายต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565