การอบรมหลักสูตร การสอบเทียบและปรับเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก เพื่อเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของการจัดทำระบบห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025:2017 ของบริษัท และให้ความรู้ในด้านการสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนักกับทีมเจ้าหน้าที่สอบเทียบและช่างจากสาขาต่าง ๆ
วิทยากรโดย
1. คุณเกษม กาญจนภมรพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสอบเทียบและบริการ/MR
2. คุณพงศธร เทพเสถียร หัวหน้าแผนกสอบเทียบ
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565