บริษัทฯ มีจัดอบรมสัมมนาให้กับ ผู้จัดการสาขา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะในการทำงาน และให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจเกี่ยวกับระบบของความคิด โดยมีบุคลิกของนักขายที่ดีปรับทัศนคติของนักขาย ให้มีความเชื่อ ความเป็นไปได้ในสิ่งที่ทำ จนนำเทคนิคและความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างกำลังกายกำลังใจให้กับตัวเอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน